Masz pytanie?

Polityka Prywatności

Wizyt:
Dzisiaj: 546Wszystkich: 458271
Teraz polecamy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.rekaproduction.pl

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Pliki „Cookies”

6. Postanowienia końcowe

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.rekaproduction.pl jest Emilia Grala wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa "NELY'S" Emilia Grala, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Morskie Oko 15/33, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471275905, REGON: 072907379, adres poczty elektronicznej (e-mail):biuro@rekaproduction.pl,

zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane

"RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

-przetwarzane zgodnie z prawem,

-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których

dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.rekaproduction.pl

 

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem mailowo lub telefonicznie oraz do możliwości wysłania do Klienta towaru nabytego w drodze Umowy Sprzedaży.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

-Imię i nazwisko, nazwa firmy,

-Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

-Numer telefonu,

-Numer NIP,

-Adres e-mail.

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

-oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

-informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podanie tych danych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

-informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator przechowuje dane Usługobiorcy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez okres 5 lat w celu:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży

-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

 

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

-osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

-jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w tym punkcie.

Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Usługobiorcy przysługuje również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługobiorca posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli Usługobiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@rekaproduction.pl

 

5. PLIKI "COOKIES"

Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.rekaproduction.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Facebook